English

ایمنی

اهمیت ایمنی  در آزمایشگاههای آموزشی:
اهمیت آموزش ملاحظات ایمنی و سلامت در آزمایشگاه ها، هم چون سایر مطالب آموزشی در مجموعه ها و دانشگاه ها می باشد. مطالعه آمار صدمات شغلی در صنایع نشان دهنده این مطلب است که بالاترین نرخ صدمات مربوط به دوران اولیه استخدام می باشد و با افزایش تجربه کاهش می یابد. به همین ترتیب در محیط های آزمایشگاهی مجموعه ها که در آن ها کارکنان  فعالیت های جدیدی را تجربه می کنند، احتمال وقوع صدمات و آسیب زیاد است. از این رو ضروری است که کارکنان خطرات موجود در آزمایشگاه ها را شناخته و نحوه کار صحیح در آن را فرا بگیرند و بدانند که در مواقع اضطراری چه اقداماتی را باید انجام دهند.

از نقطه نظر آموزش دهندگان:
آموزش دهندگان موظفند اصول ایمنی و سلامت در آزمایشگاه را به کارکنان آموزش دهند. آموزش دهندگان بایستی در طرح ریزی برنامه آموزشی آزمایشگاه، بخشی را برای آموزش اصول ایمنی و سلامت در آزمایشگاه در نظر بگیرید. پس از ارائه آموزش تئوری از سوی آموزش دهندگان، آنان بایستی به عنوان سرپرست بالای سر کارکنان حضور داشته و ملاحظه اصول ایمنی و سلامت از سوی کارکنان را پیگیری نمایند و در صورت نیاز رفتار آنان را اصلاح نمایند. آموزش دهندگان نقش مهمی در ایجاد محیطی ایمن و سالم جهت یادگیری اصول شیمیایی بازی می کنند. زمان ایده آل جهت تحت تاثیر قرار دادن ذهن کارکنان در خصوص لازم بودن رعایت اول ایمنی و سلامت، پیش و هنگام کار با مواد شیمیایی در آزمایشگاه ها می باشد.

از نقطه نظر کارکنان
کارکنان به دلیل جوان بودن، افکاری آماده و اذهانی روشن برای یادگیری مباحث ایمنی و سلامت در آزمایشگاه دارند. از همان ابتدا باید به آنها آموخت که بدون رعایت اصول ایمنی و سلامت، انجام آزمایشات شیمیایی امکان پذیر نیست. آزمایشگاه های آموزشی این فرصت را فراهم می نماید تا از طریق اجازه دادن به کارکنان جهت مشاهده و انتخاب عملیات مناسب و انجام ایمن فعالیت های آزمایشگاهی رفتارهای مناسب را در پیش گرفته و بدان عادت نمایند. اکثر کارکنان تجربه و مهارت لازم در زمینه انجام کارهای آزمایشگاهی را ندارند. کارکنان باید خطرات کارهای آزمایشگاهی خود را بدانند و نحوه رفتار مناسب در برابر آنها را فرا گیرند.
 

رویه عمومی کار در آزمایشگاه:
 • دستورالعمل ها و روش های واکنش در شرایط اضطراری را بدانید.
 • بدون نظارت مربی هرگز کاری را در آزمایشگاه انجام ندهید.
 • در همه حال کارهای آزمایشگاهی را تحت نظر و هدایت مربی انجام دهید.
 • هرگونه ریخت و پاش حادثه یا صدمه را بدون وقفه به مربی (سرپرست) گزارش نمائید.
 • هرگز در حال انجام آزمایش، آزمایشگاه را ترک نکنید.
 • هرگز سعی نکنید چیز در حال افتادن را بگیرید.
 • هنگام کار با وسایل شیشه ای و دستگاه های داغ در آزمایشگاه مراقب باشید وسایل شیشه ای گرم ظاهری هم چون وسایل شیشه ای سرد دارند.
 • هرگز انتهای باز لوله های آزمایشگاهی حاوی مواد شیمیایی را به سمت خود یا دیگران نگیرید.
 • به هیچ وجه پیپت را با دهان نمکید. همیشه از وسایل به روی پیپت استفاده کنید.
 • هنگام روشن کردن مشعل اطمینان حاصل نمائید حلال های قابل اشتعال در محوطه اطراف وجود ندارند.
 • هیچ گاه کوره را بدون مراقب رها نکنید.
 • در صورت عدم استفاده تمامی تجهیزات گرمایشی را خاموش نموده و شیرهای گاز و شیرهای آب را ببندید.
 • وسایل، تجهیزات و مواد شیمیایی را از آزمایشگاه خارج ننمایید.
 • کت، کاپشن، کیف و سایر لوازم شخصی را باید در محل اختصاص یافته نگهدارید و از نگهداری آنها روی میزها یا در راه روها خودداری نمائید.
 • در صورتیکه به ماده شیمیایی خاص حساس هستید مربی (سرپرست) خود را مطلع نمائید.
 • کف آزمایشگاه را عاری از اشیاء و مواد (نظیر یخ، اشیاء کوچک، مایعات ریخته شده) نگهدارید. (برگرفته از کتاب ایمنی آزمایشگاهی)-   HSE-98/2/10