مدیر وب سایت و پورتال های سازمانی دانشگاه مراغه
مهندس محمد وند جلیلی


( کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه  )
  • مسئول نظارت و توسعه وب سایت و زیرپرتال های دانشگاه 
  • مسئول مرکز محاسبات سریع و پیشرفته  دانشگاه
  • مسئول مرکز  آموزش های مجازی و الکترونیکی دانشگاه
  • مسئول رسیدگی به حساب های کاربری  اینترنت و ایمیل کل دانشجویان
  •  
شماره مستقیم : 041-37276064
شماره داخلی : 404
ایمیل : m.vandjalili@maragheh.ac.ir
وب سایت : www.vandjalili.ir
محل کار : ساختمان ریاست ، طبقه اول ، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
Responsive Image

لیست اسامی مسئولین زیر پرتال های سازمانی تابعه:


ردیف
عنوان زیرپرتال
نام  رابط و مسئول زیرپرتال
آدرس زیرپرتال
1 حوزه ریاست آقای  مهندس داود غفاری  admin.maragheh.ac.ir
2 معاونت اداری و مالی آقای مهندس جعفر شیخ الاسلامی  finance.maragheh.ac.ir
3 معاونت آموزشی و پژوهشی آقای مهندس محمد احمدپور edu.maragheh.ac.ir
4 معاونت فرهنگی اجتماعی آقای محمدرضا پورمحمدی cul.maragheh.ac.ir
5 معاونت دانشجویی آقای مهندس  مجید نادری student.maragheh.ac.ir
6 دانشکده علوم پایه آقای مهندس مسعود قهوه چیان sci.maragheh.ac.ir
7 دانشکده فنی و مهندسی آقای دکتر یوسف صیفاری engineerin.maragheh.ac.ir
8 دانشکده کشاورزی آقای دکتر شهریار دشتی agr.maragheh.ac.ir
9 دانشکده علوم انسانی آقای دکتر خادم نبی hum.maragheh.ac.ir
10 مرکز تحقیقات نجوم خانم مهندس ندا یزدان خواه astro.maragheh.ac.ir
11 روابط عمومی آقای امیر دانشومند - آقای ضیاء بشیری pr.maragheh.ac.ir
12 مدیریت پژوهش و فناوری خانم مهندس فاطمه طاهری - آقای دکتر عبدی آذر rtm.maragheh.ac.ir
13 امور دانشجویان بین الملل آقای دکتر مرشد لو - آقای جبرئیل پروان int.maragheh.ac.ir
14 فناوری اطلاعات و ارتباطات آقای دکتر مسعود اصغری itc.maragheh.ac.ir
15 آزمایشگاه مرکزی آقای دکتر آقایی - خانم سحر رادان clab.maragheh.ac.ir
16 کتابخانه مرکزي خانم حوریه بحری lib.maragheh.ac.ir
17 مدیریت طرح و برنامه آقای مهندس سجاد سلیم زاده plan.maragheh.ac.ir
18 آموزش های آزاد و مجازی آقای دکتر مرتضی زاهدی ol.maragheh.ac.ir
19 مدیریت تربیت بدنی آقای دکتر فتاح پور مرندی sport.maragheh.ac.ir
20 دفتر ارتباط با صنعت آقای دکتر بیژن ابدی - آقای مهندس مهرداد عالم industry.maragheh.ac.ir
21 بنیاد خیرین حامی دانشگاه مراغه آقای مهندس ضیاء بشیری bkh.maragheh.ac.ir
22 بنیاد مراغه شناسی آقای استاد امیر دانشومند مراغی maragheh.maragheh.ac.ir
23 مرکز رشد واحدهای فناور آقای دکتر سینا صادق فام roshd.maragheh.ac.ir
24 اخبار و اطلاعیه های وب سایت اصلی اداره روابط عمومی  maragheh.ac.ir
25 دفتر استاندارد سازی  آقای دکتر احمدآقایی - خانم سحر رادان -