English

کمیته های تخصصی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

در راستای توسعه فعالیت های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در دانشگاه و کمک به فرهنگ سازی بیشتر در این زمینه بویژه در بین دانشجویان، به پیشنهاد جناب آقای دکتر احمد آقایی رئیس وقت واحد HSE دانشگاه کمیته های تخصصی HSE از آذر ماه سال 1396 در هر دانشکده تشکیل شد.
 

اعضای کمیته های تخصصی HSE دانشکده ها در دانشگاه

دانشکده علوم پایه
دکتر رضا معصومی جهاندیزی - عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی
دکتر راحله مجدانی - عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی
دکتر غلام رضا مهدوی نیا - عضو هیأت علمی گروه شیمی
دکتر مریم موسوی فر - عضو هیأت علمی گروه شیمی
دکتر بابک پروین - عضو هیأت علمی گروه فیزیک


دانشکده فنی و مهندسی
دکتر چیا سواری - عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی
دکتر شهرام آجری - عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتر کامله آقاجانلو - عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران
دکتر امیر فرزانه - عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالوژی
 
 دانشکده کشاورزی
دکتر حبیبه جباری - عضو هیأت علمی گروه گیاه پزشکی
دکتر سارا ملا علی عباسیان - عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتر یوسف نصیری - عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دکتر امین عباسی - عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دکتر محمدرضا مرشدلو - عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی
دکتر امین حاضر وظیفه - مهندسی مکانیک بیوسیستم

 
 دانشکده علوم انسانی
دکتر رضا الهویردی زاده- عضو هیأت علمی گروه جغرافیای سیاسی
دکتر ناهید صفری- عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی
دکتر مرضیه اسمعیل پور - عضو هیأت علمی گروه جغرافیا
دکترسولماز بابایی بناب  - عضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی

 

اعضای کمیته تخصصی اخلاق نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در دانشگاه

دکتر احمد آقایی ـ رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه
دکتر امیرعباس برزگری سرخه ـ عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی سلولی مولکولی
دکتر رضا محمدزاده ـ عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی سلولی مولکولی
دکتر راحله مجدانی ـ عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی سلولی مولکولی
دکتر سمیرا خدایاری
ـ عضو هیأت علمی گروه گیاه پزشکی
دکترسولماز بابایی بناب - عضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی