English

واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست

کارگروه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه در سال 1393 به پیشنهاد جناب آقای دکتر احمد آقایی مدیر وقت شبکه آزمایشگاهی دانشگاه تشکیل شد. در این کارگروه رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و پژوهشی، مدیر شبکه آزمایشگاهی، مدیر کار آفرینی و ارتباط با صنعت، از دانشکده های علوم پایه، کشاورزی و فنی و مهندسی یک نفر به عنوان نماینده هر دانشکده عضویت داشتند. هدف اصلی از تشکیل کار گروه مذکور تأمین سلامت نیروی انسانی، کاهش مخاطرات شغلی و کنترل پیامدهای زیست محیطی بود. این کارگروه ذیل مدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فعالیت نموده و دبیر آن نیز مدیر شبکه آزمایشگاهی انتخاب شد. اولین جلسه رسمی این کارگروه در تاریخ 23 اسفند ماه سال 1393 تشکیل شد، در ادامه و با ابلاغ دستورالعمل های اجرایی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ارتباط با HSE، کارگروه به شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست تغییر نام داده و با این عنوان فعالیت های خود را در دانشگاه انجام می دهد.

اعضای حقوقی شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه:

 •    رئیس دانشگاه (رئیس شورا)
 •    معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 •    معاون اداری و مالی دانشگاه
 •    معاون دانشجویی دانشگاه
 •    مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه
 •    مدیر حراست دانشگاه
 •    رئیس مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه
 •    روسای دانشکده های علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم انسانی
 •    سه نفر عضو حقیقی از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه
 •    رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه (دبیر شورا)


اعضای حقیقی شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه:

 • دکتر کامله آقاجانلو ـ عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران
 • دکتر امین عباسی ـ عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
 • دکتر مرضیه پیریایی ـ عضو هیأت علمی گروه شیمی
 • دکتر مرضیه اسمعیل پور ـ عضو هیأت علمی گروه جغرافیا