English

برگه اطلاعات ایمنی

برگه اطلاعات ایمنی (مواد)
Safety Data Sheet (SDS)
 SDS (برگه اطلاعات ایمنی) باید اطلاعات جامع و کاملی را در خصوص ماده و یا مخلوط مورد نظر جهت چهارچوب های قانونی کنترل مواد شیمیایی محیط کار ارائه دهد. کارکنان، دانشجویان و اساتید دانشگاه و ماهیت حقوقی دانشگاه باید از SDS به عنوان منبعی برای کسب اطلاعات در خصوص مخاطرات (شامل مخاطرات و جنبه های زیست محیطی) و روش های پیشگیری و مواجهه با مواد شیمیایی استفاده کند. در این سند اطلاعات زیادی در خصوص محصول از نام، مشخصات، خواص شیمیایی و فیزیکی گرفته تا کمک های اولیه مورد نیاز در شرایط اضطراری و حمل و نقل و ... گنجانیده شده است.