English
تاریخ : يکشنبه 12 خرداد 1398
کد 17

برگزاری هجدهمین جلسه شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه مراغه

هجدهمین جلسه شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه مراغه روز شنبه مورخ 11/03/98 از ساعت 10:30 در سالن اجتماعات اوحدی دانشگاه برگزار شد.
برخی از مصوبات جلسه:
1- بررسی وضعیت عملکرد اعضای دوره اول کمیته های بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشکده ها و تعیین اعضای دومین دوره کمیته های تخصصی دانشکده ها
2- ایجاد کمیته اخلاق نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در دانشگاه
3- بررسی راه کارهای افزایش ایمنی دانشجویان در مزرعه دانشگاهHSE -98/03/12