English

کمیته های تخصصی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

در راستای توسعه فعالیت های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در دانشگاه و کمک به فرهنگ سازی بیشتر در این زمینه بویژه در بین دانشجویان، به پیشنهاد جناب آقای دکتر احمد آقایی رئیس وقت واحد HSE دانشگاه کمیته های تخصصی HSE از آذر ماه سال 1396 در هر دانشکده تشکیل شد.
 

اعضای کمیته های تخصصی HSE دانشکده ها در دانشگاه (1400-1399)

دانشکده علوم پایه
دکتر رحمان کریمی نامی - عضو هیأت علمی گروه شیمی
دکتر راحله مجدانی - عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی
دکتر مسعود مهرابیان- عضو هیأت علمی گروه ریاضی


دانشکده فنی و مهندسی
دکتر شهرام آجری - عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتر کامله آقاجانلو - عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران
دکتر یوسف صیفاری - عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
دکتر محمد مالکی شهرکی-عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالوژی
 

 دانشکده کشاورزی
دکتر حبیبه جباری - عضو هیأت علمی گروه گیاه پزشکی
دکتر عبدالله جوانمرد - عضو هیأت علمی گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دکتر امین حاضر وظیفه- عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دکتر سید مرتضی زاهدی- عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتر امین عباسی - عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دکتر محمدرضا مرشدلو - عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی
دکتر سارا ملا علی عباسیان - عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی خاک


 دانشکده علوم انسانی
دکتر علی افشاری- عضو هیأت علمی گروه روانشناسی
دکتر مرضیه اسمعیل پور - عضو هیأت علمی گروه جغرافیا
دکتر سولماز بابایی بناب  - عضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی

دکتر ناهید صفری- عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی

مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک
دکتر محسن جواهریان-عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک
دکتر هومان مرادپور-عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک
دکتر حلیمه سادات میر آقایی جعفری- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک