English

نحوه استفاده از کپسول ها

دستورالعمل های شرایط اضطراری آتش سوزی و یا انفجار:
همه آتش سوزی ها باید ثبت و به مسئولین ذیربط گزارش شوند. در صورت وجود سیستم های اعلان و حریق از آن ها به سرعت استفاده شود. به طور کلی برخی از خطوط راهنما در این موارد در ذیل آمده است:
1. خروج ایمن افراد از محل طبق دستورالعمل های خروج اضطراری و عدم استفاده از آسانسور.
2.  محصور کردن آتش به وسیله بستن درب ها.
3. اعلان حریق، مکان و شدت آن به 125.
4. توضیح نوع، محل، میزان و اطلاعاتی از آتش و مواد و تجهیزات داخل ساختمان به آتش نشانان.
5. استفاده از خاموش کننده ها در صورتی که اطفاء ایمن آتش امکان پذیر باشد (در مراحل اولیه آتش سوزی) و فرد حتماً  آموزش کارکرد این وسائل را بداند. قاعدتاً این آتش سوزی عرض و طولی بیش از یک کارتن یا سطل زباله و ارتفاعی  بیش از زانو نباید داشته باشد و همچنین فرد در زمان استفاده از خاموش کننده مطمئن باشد که راه فرار برای خود تعبیه کرده یا چنین راهی وجود داشته باشد (پرهیز از محاصره شدن توسط آتش).
 
در صورتی که لباس فردی آتش گرفت توجه به موارد ذیل حیاتی است:
1. عدم حرکت، خوابیدن بر روی زمین و غلتیدن جهت خفه کردن البسه مشتعل (در صورت امکان و بودن فضای کافی و بی خطر).
2. استفاده از پتوی آتش نشانی یا پتویی که خود به سرعت مشتعل نشود، جهت خفه کردن شعله ها و آتش. در صورت   نبودن چنین امکاناتی، البسه بزرگی که کمی نمناک باشند نیز می توان مفید باشد.
3. خیس کردن فرد آتش گرفته با استفاده از دوش اضطراری (در صورتی که موادی واکنش پذیر در محل نبوده و یا امکان برق گرفتگی وجود نداشته باشد) و یا استفاده از سایر منابع.
4. کمک های نخستین در خصوص افرادی که دچار سوختگی شده اند.
 
نحوه استفاده از یک کپسول آتش نشانی
در ابتدا باید نوع آتش سوزی را تشخیص داد تا بتوان با استفاده از برچسب روی کپسول ها، کپسول مناسب را برای اطفای حریق انتخاب کرد. سپس عملیات زیر باید به ترتیب انجام شود:
 1. ضامن کپسول را بکشید.
       
2. سر شیلنگ کپسول را به سمت آتش نشانه بگیرید.


3.دستگیره را فشار دهید.

4. شیلنگ کپسول را به سمت مرکز آتش قرار داده و به چپ و راست جاروب نمایید.برگرفته از کتاب "راهنمای سریع و کاربردی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در آزمایشگاه ها" - تاریخ چاپ 1394